Vrtić za decu od 3 godine do polaska u školu

Programi » Vrtić za decu od 3 godine do polaska u školu

VASPITNO OBRAZOVNI RAD SA DECOM OD 3 GODINE DO UKLJUČENJA U PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU

Vrtić sa subvencijom u Sremčici - BUBAMARA Vrtić Letnička 32Normativni okvir programa rada sa decom uzrasta od 3 do 7 godina čine Opšte osnove predškolskog programa-Osnove predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključenja u program pripreme za školu.

Nastojaćemo da predškolsko vaspitanje i obrazovanje učinimo efikasnim nastavkom i dopunom porodičnog vaspitanja.Pri tome ćemo voditi računa da se uslovi prilagode mogućnostima, interesovanjima i razvojnim potrebama dece i porodica i na taj način obezbedi aktivno učešće svakog deteta u grupi, odnonsno u ostvarivanju postavljenih zadataka.

U programiranju rada, vodićemo računa da se kod dece razvijaju sposobnosti za samostalno učenje, rad i stvaralaštvo, odnosno da se na ovom stupnju vaspitno-obrazovnog procesa,u skladu sa uzrastom kod dece podstiču sposobnosti i razvoj ličnosti koje će im omogućiti zdravo, harmonično i srećno odrastanje.

 

Vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta od 3 godine do uključenja u program pripreme za školu je mešovita grupa do 13 dece.

 

U skladu sa navedenim principima definisani su prioritetni ciljevi vaspitno-obrazovnog rada sa decom ovog uzrasta:

  • Stvaranje povoljne sredine za razvoj i učenje
  • Bogaćenje i podsticanje dečijeg razvoja i napredovanja-socijalnog,emocionalnog,fizičkog i intelektualnog
  • Praćenje i dokumentovanje razvojinih i individualnih karakteristika deteta
  • Ostvarivanje dobre saradnje na svim nivoima.

 

Navedeni ciljevi dalje se operacionalizuju planovima koje vaspitači izrađuju na mesečnom, nedeljnom i dnevnom nivou, polazeći od Opštih osnova programa.

Zadaci vaspitača u vaspitno-obrazovnom radu sa decom baziraće se na Pravilniku o osnovama predškolskog obrazovanja po Modelu „A“.

 

U planiranju i programiranju rada, vaspitači će se rukovoditi osnovnim načelima i opštim ciljevima koji su dati za ovaj model. Pored Opštih osnova programa,vaspitači će u planiranju vaspitno-obrazovnog rada sa decom koristiti iskustva i znanja stečena na seminarima i drugim oblicima stručnog usavršavanja.